Privacy verklaring

Voor Care for Level is de privacy van onze relaties belangrijk. Zoals je weet gaat op 25 mei de nieuwe AVG wetgeving in. Care for Level verplicht zich om zorgvuldig met de verzamelde gegevens om te gaan en deze veilig te bewaren en te beheren.

Jouw gegevens worden verwerkt conform ons Privacy- en Cookiebeleid.

Klik hier om onze privacy verklaring te downloaden.

Privacy Verklaring

Care for Level, gevestigd aan de Van Beethovenlaan 20, 2394 HC, te Hazerswoude Rijndijk, kantoorhoudende aan de Rijndijk 209A, 2394 CC, te  Hazerswoude Rijndijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Betreft de website https://www.careforlevel-opleidingscentrum.nl.
Functionaris: J.L.M. Kempen is de Functionaris Gegevensbescherming van Care for Level. Zij is te bereiken via info@careforlevel.nl of 071 3419116.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Care for Level verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De gegevens die in het kader van registratie op de website van de accounthouder worden verwerkt zijn:

 • Door accounthouder zelf gekozen gebruikersnaam
 • Organisatie waar accounthouder werkzaam is
 • Voornaam van accounthouder
 • Achternaam van accounthouder
 • Personeelsnummer van de organisatie van accounthouder
 • E-mail adres van de organisatie waar de accounthouder werkzaam is

De gegevens die in het kader van gemaakte toetsen door accounthouder per toets op de website worden verwerkt zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Achternaam partner indien vrouwelijke accounthouder gehuwd is
 • Personeelsnummer
 • E-mail adres van de organisatie waar de accounthouder werkzaam is
 • Organisatie waar de accounthouder werkzaam is
 • Locatie waar de accounthouder werkzaam is
 • Relatienummer V & VN indien accounthouder lid is van de V & VN
 • BIG registratienummer indien accounthouder in het bezit is van een BIG registratie
 • Telefoonnummer van accounthouder (facultatief)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Care for Level verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van een account zodat je de mogelijkheid om informatie kunt inzien zoals wij overeengekomen zijn met de organisatie waarvoor je werkt en de mogelijkheid hebt om in het kader van (na)scholing e-learning modules en toetsen te maken.
 • Opslag in de database van de door jou gemaakte toetsen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Care for Level neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Care for Level) tussen zit.

Care for Level gebruikt voor de opslag van de geautomatiseerde een veilige webomgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Care for Level bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Care for Level verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of de organisatie waar je werkzaam bent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Care for Level gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Care for Level en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@careforlevel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Care for Level wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Care for Level neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Care for Level via 071 3419116 of info@careforlevel.nl.