Voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden van Care for Level, gevestigd en kantoorhoudende te Hazerswoude Rijndijk.

ALGEMEEN

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

AANBIEDINGEN

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 4. Na ondertekening van de offerte en/of contract heeft de opdrachtgever 7 werkdagen bedenktijd. Binnen deze periode kan de cliënt zonder opgaaf van redenen cliënt berichten dat de koopovereenkomst wordt ontbonden en de koop dus niet doorgaat.

OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde wordt een overeenkomst met ons geacht te zijn overeengekomen wanneer de wederpartij onze opdrachtgever ondertekend heeft geretourneerd, waarbij het moment van ontvangst door ons bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij tegen de inhoud onmiddellijk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke beloning van de overeenkomst.
 4. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 5. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 6. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen vrijgesteld van BTW in vermeld in Euro’s.
 2. De wederpartij is voor onze werkzaamheden het in de opdrachtbevestiging omschreven honorarium verschuldigd.
 3. De kosten voor aanvulling en/of wijziging van de opdracht/overeenkomst zijn steeds voor rekening van de wederpartij.
 4. Bij de besloten workshops en trainingen kan de opdrachtgever naar eigen voorkeur een conferentieoord in Nederland bepalen. Bij het bepalen van de keuze en de reservering zal Care for Level desgewenst adviseren en/of bemiddeling verlenen.
 5. Bij de besloten workshops en trainingen die buiten Nederland worden verzorgd, zijn reis- en verblijfskosten en de kosten van verzekering voor rekening van opdrachtgever.
 6. Bij de besloten workshops en trainingen zijn de kosten van het conferentieoord voor rekening van de opdrachtgever.

ANNULERING

 1. Bij annulering van de opdracht voor een besloten workshop en/of training, langer dan acht weken voor de workshop en/of training, is 10 % van de in totaal verschuldigde deelnamekosten, als voorbereidingskosten verschuldigd.
 2. Bij annulering van de opdracht voor een besloten workshop en/of training, korter dan acht weken, doch langer dan twee weken voor de workshop en/of training, is 50 % van de in totaal verschuldigde deelnamekosten, als voorbereidingskosten verschuldigd.
 3. Bij annulering van de opdracht voor een besloten workshop en/of training, korter dan twee weken voor de workshop en/of training, is 80 % van de in totaal verschuldigde deelnamekosten, als voorbereidingskosten verschuldigd.

OVERMACHT

 1. Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregel van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

RECLAMES

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht de geleverde prestatie, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

INTELLECTUEEL  EIGENDOM Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen syllabi, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)-contracten en anderen geestesproducten van Care for Level, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

GEHEIMHOUDING Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Care for Level en de opdrachtgevers voorkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakt invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Ingeval de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd; b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt; d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; e. overgaat tot staking van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

TOEPASSELIJK RECHT Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen behandeld worden volgens de door Care for Level gehanteerde klachtenprocedure. Indien deze klachtenprocedure geen uitkomst biedt zal het geschil worden beslecht door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, van wie het oordeel bindend is.

KLACHTENPROCEDURE Indien een cliënt heeft aangegeven niet tevreden te zijn met een onderdeel van de dienstverlening van Care for Level hanteert zij de volgende klachtenprocedure. Dit indien de eerste bemoeienis van andere medewerker dan de behandelaar geen uitkomst biedt.

 1. Iedere klacht, van welke aard dan ook, wordt door Care for Level vertrouwelijk behandeld.
 2. De melding zal direct worden opgenomen in het door ons gehanteerde klachtenregister.
 3. In het klachtenregister nemen wij de gegevens op waaronder de inhoud van de klacht, de datum van melding van de klacht en de behandelaar waarover wordt geklaagd.
 4. Het is ons streven om de klacht zo spoedig en zorgvuldig mogelijk af te wikkelen.
 5. De klacht wijzen wij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van 48 uur na ontvangst van de klacht toe een klachtbehandelaar. Wanneer dat mogelijk is zal dat iemand anders zijn dan de behandelaar waarover de cliënt klaagt. De naam en functie van deze behandelaar wordt in het klachtenregister opgenomen.
 6. De klachtbehandelaar bevestigt de cliënt de ontvangst van de klacht met een brief en zal de klacht direct in behandeling nemen.
 7. Uitgangspunt is dat de behandeling van de klacht binnen uiterlijk (vermelding periode) gemotiveerd en schriftelijk zal worden afgewikkeld.
 8. Ingeval deze termijn niet haalbaar is zal de cliënt hierover zo vroeg mogelijk schriftelijk bericht ontvangen met vermelding van reden en de vermoedelijke termijn waarbinnen de klacht wel zal worden afgerond.
 9. De behandeling van de klacht doorloopt de door Care for Level gehanteerde standaard procedure: De klachtbehandelaar: a. bestudeert het dossier; b. hoort de behandelende medewerker; c. vergaart nadere informatie voor zover relevant; d. beoordeelt het dossier; e. bespreekt het dossier met derden indien nodig; f.  formuleert het definitieve besluit; g. informeert de cliënt per brief over dit besluit en de onderliggende argumentatie; h. neemt een kopie van deze brief op in het Klachtenregistratie dossier.
 10. De klachtbehandelaar neemt uiterlijk twee weken na het verzenden van deze brief contact met de cliënt op. Hij geeft een toelichting op de brief en het besluit en beantwoord eventuele vragen van de cliënt.
 11. De klachtbehandelaar maakt een schriftelijk verslag van dit gesprek en neemt dit op in het klachtdossier.
 12. Indien de cliënt akkoord gaat met het besluit wikkelt de klachtbehandelaar de klacht af.
 13. Ingeval de cliënt niet akkoord gaat met het besluit van de klachtbehandelaar, heeft de cliënt de beroepsmogelijkheid bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, van wie het oordeel bindend is. Klik hier voor meer informatie.
 14. De ingediende klacht zal minimaal 2 jaar worden bewaard.
 15. De klachtbehandelaar attendeert de cliënt op de vervolgprocedure. Deze mogelijkheid is ook al in de bevestigingsbrief aangegeven.

.